ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ & ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

πιο έγκαιρα από ποτέ
21
May

O A.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΔΑΣΙΚΕΣ Η ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

O A.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΗ ενημερώνει τους παραγωγούς που κατέχουν δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Φαρσάλων Γη», ως Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων,  ενημερώνει τους παραγωγούς που κατέχουν εκτάσεις, οι οποίες με βάση τους κυρωμένους δασικούς χάρτες της Π.Ε. Λάρισας εμπίπτουν στην προστατευτική περί δασών νομοθεσία (δασικές ή χορτολιβαδικές), ότι, πάρα την κύρωση των δασικών χαρτών με την υπ’ αριθμ. 7068/229076/2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας  (ΦEK Δ΄ 14/02.02.2018) και την εκπνοή όλων των προθεσμιών για υποβολή αντιρρήσεων, υφίσταται ακόμη η δυνατότητα υποβολής αιτήματος εξαγοράς (μέχρι 8 Αυγούστου 2018), ή έγκρισης επέμβασης, για όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Ειδικότερα, στο Ν. 998/1979, όπως ισχύει σήμερα, προβλέπονται  συνοπτικά  οι εξής περιπτώσεις :
A. ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό στην αρμόδια δασική υπηρεσία μέχρι 8 Αυγούστου 2018 στις εξής περιπτώσεις :
ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ & ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΚΧΕΡΣΩΘΗΚΑΝ  ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 1975και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα (εκτός από τις εκτάσεις σε περιοχές NATURA). Στην αίτηση εξαγοράς επισυνάπτεται τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης ( με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87). Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, ένορκες βεβαιώσεις, καθώς και άδεις δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία. Μόνη η ένορκη βεβαίωση δεν αρκεί, μπορεί όμως να συνεκτιμηθεί με την παράλληλη προσκόμιση και άλλων εγγράφων, ιδίως δηλώσεων στη Δ.Ο.Υ., στο Κτηματολόγιο, στον Ο.Γ.Α. ή τον ΕΛ.Γ.Α. Οι παραγωγοί υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή να καταβάλλουν α) χρηματικό αντάλλαγμα για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της έκτασης και β) τίμημα εξαγοράς ίσο με το ¼ της αντικειμενικής αξίας της έκτασης, το οποίο μπορεί να καταβληθεί έως 100 μηνιαίες δόσεις, ελάχιστου ποσού € 30,00. Έως ότου εξοφλήσει το τίμημα και καταβάλει το αντάλλαγμα χρήσης, ο κάτοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει την έκταση. Μετά την εξόφληση του τιμήματος και του χρηματικού ανταλλάγματος ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδει τίτλο κυριότητας υπέρ του κατόχου της έκτασης, ο οποίος τίτλος μεταγράφεται στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρείται στα τηρούμενα αρχεία του Κτηματολογίου (= τίτλος ιδιοκτησίας).
B.  ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό στην αρμόδια δασική υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
1. ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ  & ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΚΧΕΡΣΩΘΗΚΑΝ  ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  ΠΡΙΝ ΤΙΣ 11/6/1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα εκτός από τις εκτάσεις σε περιοχές NATURA), όταν οι παραγωγοί που τις κατέχουν δεν επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα εξαγοράς, όπως παραπάνω.
2. ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ & ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΕΚΧΕΡΣΩΘΗΚΑΝ  ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 11/6/1975 ΕΩΣ 7/3/2007 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα (εκτός από τις εκτάσεις σε περιοχές NATURA). Οι παραγωγοί υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή να καταβάλλουν  α) χρηματικό αντάλλαγμα για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της έκτασης και β) δαπάνη αναδάσωσης. Το συνολικό τίμημα μπορεί να καταβάλλεται σε 100 κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις, ελάχιστου ποσού € 30,00.Η έγκριση επέμβασης διαρκεί για όσο χρόνο χρησιμοποιείται  η έκταση αποκλειστικά και μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Τυχόν μεταβολή του σκοπού της επέμβασης συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης έγκρισης επέμβασης και την επιβολή ποινικών κυρώσεων.
3. ΕΚΧΕΡΣΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ   
Ενώ κατ’ αρχήν η εκχέρσωση δασικών εκτάσεων προς απόδοση σε αγροτική καλλιέργεια οποιασδήποτε φύσης απαγορεύεται,  επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση  σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή φυσικά πρόσωπα υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις :α) η έκταση να μην υπερβαίνει τα 30 στρέμματα, β) να μην πρόκειται για δάση και δασικές εκτάσεις, που ασκούν ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση στα εδάφη και τα υπόγεια ύδατα (πχ εκτάσεις σε λεκάνες απορροής χειμάρρων, εκτάσεις υπερκείμενες πόλεως, χωριών ή οικισμών, ή εκτάσεις που προστατεύουν φυσικά ή πολιτιστικά μνημεία)  γ) να έχει συνταχθεί οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία βεβαιώνει ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος από την απώλεια του φυσικού στοιχείου,  δ) η κλίση του εδάφους να είναι μικρότερη του 25% και το βάθος κατάλληλο για γεωργική καλλιέργεια, ε) να μην υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους ή να είναι δυνατή η λήψη των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων. (άρθρο 47§1, 2 και 4 Ν.998/1979 σε συνδυασμό με το άρθρο 4§1 β΄ και §2 α΄ και ζ΄ του Ν. 998/1979).
4. ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ, ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΡΥΓΑΝΙΚΗ, ΠΟΩΔΗ ή ΑΛΛΗ ΑΥΤΟΦΥΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ή ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΝ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΑΣΟΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.
5. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
Στις περιπτώσεις (4) και (5) η έγκριση επέμβασης χορηγείται εφόσον έχει συνταχθεί οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία βεβαιώνει ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήματος από την απώλεια του φυσικού στοιχείου.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης είτε της εξαγοράς είτε της επέμβασης, ο κάτοχος έχει υποχρέωση εντός ενός  (1) έτους να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειμένου να  συμπληρωθεί ο φάκελος.

Leave a Reply

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...